Regulamin NP

Regulamin aplikacji Niezbędnik Przedsiębiorcy

§ 1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 1. Aplikacja – oprogramowanie usługodawcy przeznaczone na Urządzenia Mobilne dostępne w GooglePlay oraz ITunes.
 2. Umowa – umowa o świadczenie Usług w ramach Aplikacji zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie i na warunkach opisanych w Regulaminie.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, korzystająca z Aplikacji. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 4. Usługodawca – INFONETAX sp.z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS; Nr KRS: 0000277160
 5. Urządzenia mobilne – smartfony, tablety oraz inne przenośne urządzenia elektroniczne na których możliwe jest zainstalowanie Aplikacji.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Aplikacji akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne. Aplikacja może zawierać dodatkowe odpłatne usługi.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania w ramach Aplikacji treści reklamowych własnych oraz podmiotów trzecich.

§ 3 Zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu

 1. W ramach Aplikacji Usługodawca oferuje Użytkownikowi możliwość weryfikacji statusu podatnika VAT poprzez portal internetowy ministerstwa finansów.
 2. Dla korzystania z Aplikacji niezbędnym jest posiadanie Urządzenia Mobilnego, jak również połączenie Urządzenia Mobilnego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy. Ponadto Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu aplikacji.
 4. Informacje udostępniane w ramach Aplikacji mają jedynie charakter informacyjny pochodzący z rejestrów podmiotów trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość (nieścisłość) danych pozyskanych w ramach aplikacji przez Użytkownika

§ 4 Polityka prywatności

 1. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika nie powoduje przetwarzania przez Usługodawcę danych Użytkownika mających charakter danych osobowych.
 2. Aplikacja nie zbiera danych które mogłyby w jakikolwiek sposób pozwolić na ustalenie tożsamości Użytkownika.
 3. Korzystanie z usług serwisu skutkuje akceptacją polityki prywatności.

§ 5 Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji należy je zgłosić na dane kontaktowe dostępne na stronie Aplikacji w Googleplay oraz Itunes. W reklamacji należy podać co najmniej:
  1. Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Usługodawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania ze wskazaniem tego, czy uznaje reklamację a jeżeli tak, to w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 7 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie, o ile jest to spowodowane wymogami technicznymi platformy czy zmianami przepisów prawa, zaś zmiany obowiązują wszystkich nowych użytkowników, korzystających z Serwisu od dnia dokonania zmiany. W przypadku dotychczasowych użytkowników serwisu, zmiany wprowadzone do Regulaminu obowiązują ich po 14 dniach kalendarzowych od daty poinformowania o zmianach za pośrednictwem strony www.infonetax.pl/regulamin-np. W przypadku nie akceptowania zapisów Regulaminu Użytkownicy są zobowiązani do nie korzystania z Aplikacji.
 2. Data wejścia w życie regulaminu: 25.07.2017r.