fundusze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej, prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi do dn. 16.12.2022 r.

 1. DANE MŚP – ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym Infonetax Sp. z o.o.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Janusz Rynk

Telefon kontaktowy

794 544 544

E-mail

janusz@infonetax.pl

Adres siedziby MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym

Województwo

Świętokrzyskie

Gmina

Kielce

Kod pocztowy i miejscowość

25-663

Ulica

Olszewskiego

Numer budynku/ numer lokalu

6

NIP

6572736550
 1. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – USŁUGI DORADCZEJ

Nazwa Usługi doradczej Badanie rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych przedsiębiorstwa wraz ze wsparciem na etapie wdrożenia zaprojektowanych działań eksportowych
Rodzaj usługi standardowa/specjalistyczna
Opis Przedmiotu Zamówienia Minimalny zakres usługi doradczej:
Badanie trendów i sytuacji na rynkach eksportowych, w tym m. in. ocena potencjału rynku oraz perspektyw jego rozwoju z uwzględnieniem ewentualnych ryzyk dla działalności eksportowych; analiza regulacji prawnych mających wpływ bezpośredni i pośredni na prowadzone działania biznesowe; analiza i badanie aktualnych kierunków eksportu oraz ich prognozowanie; analiza konkurencyjności pod względem produktów i świadczonych usług; opis bieżącej działalności oraz prognoza wpływu eksportu na rozwój, analiza gotowości do eksportu; analiza i wskazanie rynku/rynków docelowych działalności eksportowej; analiza sposobów i kanałów dystrybucji wskazanych produktów na wybranym rynku; wyznaczanie celów marketingowych oraz wybór najefektywniejszych narzędzi i metod promocyjnych; rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej; rekomendacje rozwoju działalności eksportowej; doradztwo w zakresie doboru partnerów oraz organizacji spotkań biznesowych.
W ramach realizacji usługi przygotowany zostanie plan wdrożenia który obejmie opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, w tym szacowanie kosztów wdrożenia strategii eksportowej, analizę finansową, wstępny harmonogram wdrażania strategii eksportowej itp.
Planowany termin realizacji zamówienia 01.02.2023-30.08.2023
Termin składania ofert (co najmniej 7 dni kalendarzowych od dnia upublicznienia/przesłania zapytania nn. ofertowego) 16.12.2022
Sposób składania ofert (np. email/wersja papierowa na wskazany adres) Oferty należy wysłać w wersji cyfrowej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: janusz@infonetax.pl
 1. KRYTERIA DOSTĘPU UMOŻLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
  I SPOSÓB OCENY

(* Nie dotyczy:

Instytucji Otoczenia Biznesu posiadających akredytację Ośrodka Innowacji wydaną przez właściwe Ministerstwo,
– Instytucji Otoczenia Biznesu zapisanych w katalogu usługodawców na platformie internetowej projektu)

Weryfikacja spełnienia

*Podmiot spełnia definicję Usługodawcy określoną w Regulaminie udzielania voucherów dla przedsiębiorstw

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot

*Podmiot posiada strategię biznesową i/lub plan działań uwzględniający realizację usług doradczych dla MŚP

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot.

*Podmiot prowadzi aktywną działalność od minimum 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia Formularza ofertowego dla MŚP

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot wraz z dokumentem rejestracyjnym.

* Podmiot posiada potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do należytego świadczenia usług

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji
w formie oświadczenia złożonego przez Podmiot. Informacje mają potwierdzić czy IOB
posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji, związanej ze świadczeniem usług oraz dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług, w szczególności sprzętem komputerowym wraz
z oprogramowaniem biurowym.

*Podmiot posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usługi

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne

* Podmiot posiada doświadczenie w realizacji min.
5 usług doradczych na rzecz MŚP w okresie ostatnich
3 lat, licząc od dnia poprzedzającego moment zgłoszenia udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np. referencje, protokoły odbioru usługi, itp.).

*Podmiot zatrudnia na umowę o pracę (min. 1 etat) osobę/osoby, która/e posiada/ją doświadczenie
w realizacji min. 3 usług doradczych na rzecz MŚP oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców,

i/lub Usługodawca współpracuje z min. 2 osobami, które zrealizowały min. 3 usługi doradcze na rzecz MŚP, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot. Dla każdej z osób należy wskazać:

 • wykształcenie

 • doświadczenie zawodowe, w tym zwłaszcza
  w zakresie wykonania min. 3 usług doradczych dla MŚP zbieżnych tematycznie z usługą, na którą zapotrzebowanie zgłasza przedsiębiorca,

 • obszary specjalizacji,

 • kategorie usług jakie będzie świadczyła dana osoba

 • podstawę dysponowania przez Usługodawcę daną osobą

Dodatkowo MŚP może wymagać, np.:

 • stopnie naukowe,

 • kursy/szkolenia,

 • posiadane certyfikaty,

 • publikacje,

 • znajomość języków obcych, itp.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium obligatoryjne – CENA
Liczba przyznanych punktów

Cena [PLN] (C) – min. 100%

Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (100 pkt):

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ;
Cmin najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Cbad cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Wytyczne do

przygotowania ofert

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 2. Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN

 3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

 4. Zamawiający i Podmiot nie mogą być powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Do pobrania:

 1. Zapytania ofertowe
 2. Wzór formularza ofertowego