fundusze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. DANE MŚP – ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym Infonetax Sp. z o.o.

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

Edyta Stąpór-Rynk

Telefon kontaktowy

604419600

E-mail

janusz@infonetax.pl

Adres siedziby MŚP zgodnie z dokumentem rejestrowym

Województwo

Świętokrzyskie

Gmina

Kielce

Kod pocztowy i miejscowość

25-663

Ulica

Olszewskiego

Numer budynku/ numer lokalu

6

NIP

6572736550
 1. DANE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA – USŁUGI DORADCZEJ

Nazwa Usługi doradczej/ Przedmiotu zamówienia Branding – analiza, rekomendacje oraz wdrożenie planu komunikacji dla marek własnych
Opis Przedmiotu Zamówienia W skład usługi doradczej wchodzi co najmniej:

 1. Targetowanie i segmentacja rynku klientów;
  1. Analiza potrzeb potencjalnego klienta instytucjonalnego i indywidualnego;
  2. Analiza potencjalnych niezdefiniowanych rynków;
  3. Analiza głębokości i zasobności rynku;
  4. Analiza komunikacji rynku – optymalnych kanałów komunikacji;
  5. Stworzenie portretu klienta instytucjonalnego i indywidualnego;
 1. Analiza konkurencji:
  1. Analiza ilościowa;
  2. Analiza jakościowa;
  3. Analiza geograficzna;
  4. Analiza działalności marketingowej i skuteczności marketingowej konkurencji;
 2. Analiza bieżących trendów i mód:
  1. Jakościowe badanie potencjału rynkowego oferowanego produktu;
  2. Jakościowe badanie potrzeb klientów w perspektywie 5 lat;
  3. Ilościowe badanie potencjalnego zapotrzebowania na zdefiniowane potrzeby klientów instytucjonalnych i indywidualnych;
 3. Branding:
  1. Stworzenie architektury marki;
  2. Stworzenie historii marki;
  3. Stworzenie propozycji wartości marki;
  4. Stworzenie katalogu nazewnictwa, sloganów, symboli;
  5. Stworzenie wizja, misji marki;
  6. Stworzenie księgi znaku i wizualizacji akcydensów;
 4. Optymalizacja oferty pod kątem zebranych danych:
  1. Analiza oferty zamawiającego;
  2. Konsultacje z przedstawicielami firmy potrzeb klientów, trendów, zasobności rynku;
  3. Zdefiniowanie oferty – przygotowanie optymalnej pod kątem komunikacji oferty handlowej firmy;
  4. Testowanie oferty z grupami docelowymi – fokusy;
 5. Stworzenie masterplanu komunikacji marki
Termin realizacji zamówienia max. 12 miesięcy od dnia podpisania umowy; termin związania ofertą: 90 dni
Termin składania ofert 27.05.2022 r. do godz. 12:00
Sposób składania ofert (np. email/wersja papierowa na wskazany adres) Oferty należy przesłać w wersji cyfrowej (skany podpisanych dokumentów) na adres e-mail: janusz@infonetax.pl
 1. KRYTERIA DOSTĘPU UMOŻLIWIAJĄCE USŁUGODAWCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
  I SPOSÓB OCENY

(* Nie dotyczy:

Instytucji Otoczenia Biznesu posiadających akredytację Ośrodka Innowacji wydaną przez właściwe Ministerstwo, – Instytucji Otoczenia Biznesu zapisanych w katalogu usługodawców na platformie internetowej projektu)

Kryterium dostępu

Sposób oceny

*Podmiot spełnia definicję Usługodawcy określoną w Regulaminie udzielania voucherów dla przedsiębiorstw

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot

*Podmiot posiada strategię biznesową i/lub plan działań uwzględniający realizację usług doradczych dla MŚP

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot.

* Podmiot prowadzi aktywną działalność od minimum 12 miesięcy liczonych od dnia złożenia Formularza ofertowego dla MŚP

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot wraz z dokumentem rejestracyjnym.

* Podmiot posiada potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do należytego świadczenia usług

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji
w formie oświadczenia złożonego przez Podmiot. Informacje mają potwierdzić czy IOB
posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz posiada wyposażenie biurowe zapewniające właściwe przechowywanie dokumentacji, związanej ze świadczeniem usług oraz dysponowanie urządzeniami technicznymi zapewniającymi właściwą obsługę podmiotów korzystających z usług, w szczególności sprzętem komputerowym wraz
z oprogramowaniem biurowym.

*Podmiot posiada potencjał ekonomiczny niezbędny do należytego świadczenia usługi

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie oświadczenia złożonego przez Podmiot, iż nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne oraz nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, oraz nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze lub restrukturyzacyjne

* Podmiot posiada doświadczenie w realizacji min.
5 usług doradczych na rzecz MŚP w okresie ostatnich
3 lat, licząc od dnia poprzedzającego moment zgłoszenia udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot, wraz z udokumentowaniem (np. referencje, protokoły odbioru usługi, itp.).

*Podmiot zatrudnia na umowę o pracę (min. 1 etat) osobę/osoby, która/e posiada/ją doświadczenie
w realizacji min. 3 usług doradczych na rzecz MŚP oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji inicjatyw skierowanych do przedsiębiorców,

i/lub Usługodawca współpracuje z min. 2 osobami, które zrealizowały min. 3 usługi doradcze na rzecz MŚP, które posiadają doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje adekwatne do świadczonych usług.

spełnia nie spełnia nie dotyczy

Weryfikacja spełnienia kryterium na podstawie informacji złożonych przez Podmiot. Dla każdej z osób należy wskazać:

 • wykształcenie

 • doświadczenie zawodowe, w tym zwłaszcza
  w zakresie wykonania min. 3 usług doradczych dla MŚP zbieżnych tematycznie z usługą, na którą zapotrzebowanie zgłasza przedsiębiorca,

 • obszary specjalizacji,

 • kategorie usług jakie będzie świadczyła dana osoba

 • podstawę dysponowania przez Usługodawcę daną osobą

Dodatkowo MŚP może wymagać, np.:

 • stopnie naukowe,

 • kursy/szkolenia,

 • posiadane certyfikaty,

 • publikacje,

 • znajomość języków obcych, itp.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT
Kryterium obligatoryjne – CENA
Liczba przyznanych punktów

Cena [PLN] (C) – 70%

Cena (C) – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego wzoru, gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (70 pkt):

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena” ;

najniższa cena (brutto) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;

cena oferty (brutto) badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert.

Kryteria fakultatywne Sposób oceny (max 40%)
 1. Podmiot prowadzi aktywną działalności i spełnia definicję Usługodawcy powyżej 12 miesięcy/ (podać liczbę)

0 pkt. 12-18 m-cy

5 pkt. 19-24 m-cy

10 pkt. powyżej 24 m-cy

 1. Podmiot zatrudnia na umowę o pracę osobę/y, która/e posiada/ją doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi doradczej tematycznie związanej
  z przedmiotem zamówienia

0 pkt. 0-1 usług doradczych tematycznie związanych z przedmiotem zamówienia

15 pkt. 2 lub więcej usługi doradcze tematycznie związane z przedmiotem zamówienia

 1. Podmiot świadczy usługi w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa świętokrzyskiego

0 pkt. podmiot nie świadczy wskazanych usług

5 pkt. podmiot świadczy wskazane usługi

 1. INFORMACJE DODATKOWE

Wytyczne do

przygotowania ofert

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 2. Każdy Podmiot może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN

 3. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.

 4. Zamawiający i Podmiot nie mogą być powiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 5. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 6. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

 7. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 8. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Do pobrania:

 1. zapytania ofertowe
 2. wzór formularza ofertowego